top of page
ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ

AMAÇ VE KAPSAM :

MADDE 1-

Bu yönergenin amacı, NURİ ALAMAN VAKFI tarafından ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim gören başarılı ve/veya maddi imkânları yetersiz öğrencilere  verilecek eğitim burslarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

YASAL DAYANAK :

MADDE 2-

Bu yönerge Nuri Alaman Vakfı Senedinin 4. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Vakıf

: Nuri Alaman Sosyal Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı

Mütevelli Heyeti

: Nuri Alaman Sos. Eğt.ve Yard. Vakfı Mütevelli Heyeti

Yönetim Kurulu

: Nuri Alaman Sos. Eğt. ve Yard. Vakfı Yönetim Kurulu

Burs Komisyonu

: Nuri Alaman Sos. Eğt. ve Yard. Vakfı'na yapılan burs başvurularını değerlendirecek ve sonuçlandıracak komisyon

Üniversite

: Burs sağlanan öğrencilerin öğrenim gördüğü Yüksek Öğretim kurumları

Üniversite Sınavı

: Lisans Yerleştirme Sınavı

Bursiyer

: Vakfın Burs Sağladığı Öğrenci

BURS KOMİSYONU :

MADDE 3-

Burs Komisyonu, Nuri Alaman Vakfı Mütevelli Heyetinin seçeceği en az biri Yönetim Kurulu üyesi olan üç kişiden oluşur. Mütevelli Heyet Burs Komisyonuna dışarıdan bir üye atayabilir. Komisyon burs başvurularının kabulü ve değerlendirilmesini üstlenir. Komisyon her yıl Ekim ayı başında toplanır. Başvuruları inceler ve burs verilecek öğrencileri belirler. Burs verilirken başarı derecesi yüksek olan adaylara ve mali durumu düşük olan adaylara öncelik verilir. Burs Komisyonu bursları devam etmekte olan öğrencilerin durumlarını gözden geçirir.

 

Burs Komisyonu tavsiye ve değerlendirmelerini ve burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesini 15 Ekim (bu tarihler Vakıf Yönetim Kurulunca değiştirilebilir) tarihine kadar Vakıf Yönetim Kurulu'na sunar. Burs Komisyonu burs verilen öğrencilerin akademik performanslarını değerlendirmek ve takip etmek için Şubat ayında tekrar toplanır.

BURSLAR :

MADDE 4-

Vakfımızın kaynağından sağlanan burslar: Vakfın kaynakları kullanılarak Yıllık Bütçede Mütevelli Heyetinin onayladığı dağıtılacak burs tutarı, Burs komisyonunun değerlendirmelerine göre tahsis edilir.

 • Üniversite Bursu: Burs Komisyonunca belirlenen esaslar çerçevesinde tahsis edilen, üniversitelerde örgün öğretim programlarında öğretim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.(Açık Öğretim ve İkinci Öğretimi kapsamaz.)

MADDE 5-

Vakıf dışındaki kaynaklardan sağlanan burslar: Vakıf kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan’ ‘Şartlı Burs Bağışları’ ndan bağış yapanın isteğine göre tahsis edilir.

 • Bursiyer adı belirtilmiş burslar: İsimleri Şartlı Bağışçı tarafından belirlenen öğrencilere tahsis edilir.(Açık Öğretim ve ikinci öğretimi kapsamaz.)

 • Bursiyer adı belirtilmemiş burslar: Burs Komisyonunun şartları uygun olan başarılı öğrencilere tahsis edeceği burslar.(Açık öğretim ve ikinci öğretimi kapsamaz.)

GENEL KURALLAR :

MADDE 6-

Vakıf kaynaklarından sağlanan burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir.

 • Burstan faydalanabilmek için yurt içinde eğitim kurumlarından, öncelikle Samsun'da eğitim veren 19 Mayıs Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.

 • Bursların kontenjanları, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Burs Komisyonu tarafından belirlenir.

 • Kişi ve Kuruluşlardan gelen burs isteklerine, Burs Komisyonu, belirlediği kurallara göre cevap verir.

 • Burslar Türkiye’de öğrenim gören T.C. Uyruklu öğrencilere verilir.

 • Üniversiteye giriş bursundan yararlanabilmek için öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.

 • Başka kaynaklardan nakdi yardım alanlara vakıftan burs verilmez.(Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınanlar hariç.)

 • Burslarımız karşılıksız olup, öğrenciye bir yükümlülük getirmez.

 • Üniversiteye giriş bursu almaya hak kazanan öğrencinin, başka kurumdan burs almayı tercih etmesi durumunda, vakfımızın bursunu önce iptal etmeleri gerekir. Aksi durumda fuzulen ödenen burslar öğrenciden geri istenir.

MADDE 6.1-

Vakfımız kaynakları dışından gerçek ve tüzel kişi ve kurumlar tarafından yapılan ''şartlı bağış bursları'' bağış yapanın bursların dağıtımı konusunda, lisans, lisansüstü, orta öğretim düzeyleri için belirlediği koşullar çerçevesinde Burs Komisyonunca belirlenir. Bağış kapsamında bir yükümlülük belirlenmemişse, bu yönergede belirlenen hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir.

BURS KOŞUL VE KAPSAMI :

MADDE 7-

Burs koşul ve kapsamlarının belirlenmesi ve duyurulması:

 • Burslar için ayrılacak para miktarı her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenerek bütçede yer alır.

 • Burs kontenjanları, burs miktarları, üniversite giriş puan türleri ve başvuru için adaylardan istenecek en az puanlar ve diğer koşullar Burs Komisyonunca her yıl belirlenir.

 • Burs başvurusu için duyuru, Üniversite yerleştirme sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra Vakıfça ilan edilir.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME :

MADDE 8-

Başvurular ve değerlendirmeler Burs Komisyonunca belirlenir.

 • Yeni bursiyer adayları, belirtilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak vakfımız merkezine başvurularını yaparlar. Burs Komisyonu, başvuruları inceleyerek koşulları sağlayan öğrencileri belirler. Bu bildirimde adayların adı, soyadı ve giriş puan türleri ve aldıkları puanlar yer alır.

 • Eski bursiyerler: Üniversiteye geçen yıldan devam eden bursiyerlerin akademik ve disiplin durumlarını belirten okuldan alacakları belgelerinde başarı ve not durumlarının da yeterli görülmesi ile bursları devam eder. Yeterli görülmemesi durumunda burs iptal edilir.(vakıf yönetiminin sunulan belgeleri araştırma hakkı saklıdır)

BURSUN ÖDENMESİ :

MADDE 9-

Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim ile Haziran ayları arasında 9 ay süresince yapılır. Ödemeler, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir. Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk on günü içinde öğrencinin banka hesabına havale edilir.

BURS SÜRESİ VE DEVAM KOŞULLARI :

MADDE 10-

Burs öğrencinin devam ettiği lisans veya lisansüstü programından mezun olduğu ayın son günü sona erer. Ayrıca aşağıdaki şartlardan herhangi birinin oluştuğunun tespit edilmesi halinde vakıf yönetimi bursun hemen kesilmesine karar verebilir.

 • Sınıf veya dönem tekrarı yapılması.

 • Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversite ile ilişiği kesilen veya vakıf yönetiminin iznini almadan öğrenim kurumu değişen.

 • Burs almaktan vazgeçtiğini belirten.

 • Vakfımızdan burs aldığı süre içinde başka kaynaktan aylık ve nakit ödeme şeklinde burs alan.(Kredi ve Yurtlar Kurumu Hariç)

 • Disiplin cezası alan.

 • Tutuklanan.

 • Her ne sebeple olursa olsun, yanlış beyanda bulunan.

 • İstenen bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen.

 • Öğrenimi geçici bir süre için durdurulan veya dönem izni alan.

 • Vefat eden.

 • Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan.(Staj Hariç)

 • Burs kesilmesini gerektiren nedeninin vakfa geç bildirilmesi. Bu nedenle ödenen fazla burslar tutarı öğrenciden geri istenir

BURS ALMAYA YENİDEN HAK KAZANMA :

MADDE 11-

Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda kesilen bursun devamı sağlanır.

 • Bursiyerlere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi.

 • Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devem hakkı verilmesi.

 • Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması, gerekli bilgi ve belgelerin Vakıfça alındığı tarihi izleyen ay başından geçerli olur ve geriye dönük ödeme yapılmaz.

DİĞER HÜKÜMLER :

MADDE 12-

Yönerge kapsamında olmayan konular, bu yönergede kapsanmayan konular hakkında yapılacak işlemler Burs Komisyonunun yetkisindedir.

BAŞVURU SÜRECİ :

MADDE 13-

Bursiyer adayları Nuri Alaman Sos. Eğt. ve Yard. Vakfının burs başvuru formunu doldurarak Nuri Alaman Sos. Eğt. ve Yard. Vakfına şahsen veya posta yoluyla ulaştırırlar.

           

Gerekli belgeler :

 • Nüfus cüzdan örneği                                                                                                               

 • Adli sicil belgesi

 • 2 adet vesikalık resim

 • Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın ÖSYM belgesi fotokopisi.(aslı görülmek istenebilecektir.)

 • Lisans öğrenimi ara sınıflardaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarıyıl itibariyle derslerinden aldığı notların ortalamasını gösteren üniversite tarafından onaylanmış belge.

 • Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.

YÜRÜRLÜK :

MADDE 14-

Bu yönerge Nuri Alaman Sosyal Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME :

MADDE 15-

Bu Yönerge hükümleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

bottom of page